• Telte og gulve
  • Hoppeborg
  • oktoberfest
  • Forside
  • sct andreas
  • Telt invendig
  • telt ved vandet
  • telt07
  • Tog

Lejebetingelser

Generelle betingelser:


Aftalens indgåelse
Lejeaftalen er indgået, når lejer og udlejer har underskrevet lejeaftalen, eller udlejer har bekræftet lejers ordre.

Ordrebekræftelsen betragtes som modtaget af lejer, hvis ikke lejer senest 3 dage efter lejers afgivelse af ordre meddeler udlejer, at lejer ikke har modtaget ordrebekræftelsen.

Det er ikke muligt at ændre ordren senere end 14 dage før leveringsdato. Ændringer senere end 30 dage før leveringsdato skal ske skriftligt eller pr. mail


Betaling
Lejen erlægges kontant ved modtagelse eller på konto 7 dage før modtagelse.
 
En solgt vare tilhører Festgården til det fulde beløb er betalt.

Skal udlejer fremsende faktura til lejer pr. post, opkræves lejer et faktureringsgebyr. Ved for sen betaling pålægges 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Rykkergebyrer og inkassogebyrer vil blive opkrævet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Indbetalt depositum betales ikke retur ved aflysning af arrangementet.

Ved ændring af eller aflysning af ordre senere end 30 dage før aftalt levering, opkræves lejer det fulde beløb i henhold til den oprindelige ordre.

Der modtages IKKE dankort.

Der tages forbehold for prisændringer samt fejl i prislisten.


Brugen af det lejede
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, kan lejer alene gøre brug af det lejede én gang i løbet af lejeperioden.

Det er ikke tilladt lejer, at videreudleje eller udlåne det lejede til andre.

Det påhviler lejer at fremskaffe de nødvendige tilladelser for det lejedes opstilling og drift i henhold til brandlovgivningen eller anden lovgivning.

Lejer forpligter sig til at gennemgå informationer og vejledninger før ibrugtagningen af det lejede.

Brugsanvisninger udleveres ved levering. Brugsanvisningerne findes tillige på udlejers hjemmeside www.festgaarden.dk. Såfremt lejer ikke måtte have modtaget brugsanvisningerne og de ikke er tilgængelig på hjemmesiden, er lejer forpligtiget til at kontakte udlejer med henblik på korrekt brug af det lejede.

Det lejede skal stå tørt og må ikke udsættes for regn eller fugt. (dog ikke telte)


Strøm
Alle el-apparater på 220 volt er udstyret med jordstik. Hvis jordstik mangler, skal udlejer straks kontaktes, og maskinen må ikke tages i brug.

Fjerner lejer jordstikket, bliver lejer opkrævet et gebyr på kr. 75,00 pr. stik.

Det er forbudt at skille maskiner ad. Al strøm i forbindelse med tilslutningen af maskiner skal laves af en autoriseret elektriker.

Ingen maskiner, der bruger strøm, må tilsluttes generator.


Lejers ansvar
Lejer er ansvarlig for enhver hændelig skade, forringelse eller undergang af det lejede, når dette er overgivet til eller leveret hos lejer. Lejer er endvidere ansvarlig for enhver skade, der måtte opstå ved ikke korrekt brug af det lejede, herunder ved ikke korrekt tilslutning af det lejede.

Lejer er ansvarlig for overbelastning af det lejede.

Det påhviler lejer at holde det lejede forsikret mod brand, tyveri og hærværk. Beskadigelse af udstyr frigør ikke lejer for dennes forpligtigelser i henhold til lejeaftalen.

Det lejede erstattes til fuld nyværdi. Såfremt reparation kan udføres, sker dette på udlejers foranstaltning, men for lejers regning.

Lejer er forpligtet til at oplyse sine brugere om, at det er på eget ansvar at benytte diverse forlystelser, som udlejer har udlejet til lejer.

Lejer skal holde udlejer skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod udlejer, herunder krav der måtte blive rejst mod udlejer på grund af udstyrets farlige egenskaber. Ifalder udlejer ansvar, kan dette ikke overstige det af lejer betalte lejevederlag.


Levering / afhentning
Udlejer fastsætter den endelige leveringdato 5 dage før brugsdato. Den endelige leveringsdato kan ændres efter meddelelse til lejer. Lejer gøres opmærksom på, at levering kan ske flere dage før brugsdatoen.

Udlejer forbeholder sig ret til at nægte opstilling og levering af det lejede, såfremt dette efter en faglig vurdering må anses for uforsvarligt af hensyn til vind, vejr eller anden form for hindring på det aftalte leveringstidspunkt, samt på det aftalte leveringstidspunkt forventede hindringer i lejeperioden. Nægtes levering i henhold til foranstående, er udlejer ikke ansvarlig for tab, som lejer måtte pådrage sig i denne forbindelse, og lejer frigøres ikke for sin forpligtigelse i henhold til kontrakten. Lejer vil i foranstående tilfælde således blive opkrævet betaling af det fulde beløb.

Udlejers transportpris er baseret på kollektiv transport inkl. aflæsning i stueplan med max 5 meters bæreafstand fra aflæsningsbilen. Etage op/nedbæring, lange gåafstande m.v. er ikke inkl. i den normale transportpris. Et trin udgør en meter.

Leverer udlejer en maskine, som skal bruge strøm, skal strømmen være klar ved levering. Strømudtag skal være tilgængeligt inden for 3 meter fra maskinens opstilling. Såfremt strømudtag ikke er klar ved levering, er udlejer ikke ansvarlig for, at maskinen ikke måtte virke korrekt.

Såfremt kunden selv forestår transporten af det lejede, skal dette ske i lukket bil eller ren og lukket trailer. Såfremt lejer ikke opfylder denne betingelse, kan udlejer nægte udlevering.
Det er lejers pligt at kontroller om alle de bestilte vare også er der. Udlejer efterlever ikke ved en sådan mangel.

Hvis lejer anvender udlejers trailer, er det lejers pligt at undersøge, om traileren opfylder færdselslovens krav. Lider traileren skade, påhviler det lejer at betale for transporten til udlejer, hvis traileren ikke kan transporteres lovligt efter bilen. Det er lejers pligt at sørge for, at lejer har de nødvendige papirer og kørekort til lovligt at køre med traileren. Alle trailere er monteret med en kopi af registreringsattesten. Der opkræves et forsikringsgebyr på kr. 105,00, som tillægges lejeprisen. Ved skade på traileren vil lejer blive opkrævet selvrisiko på kr. 5.000,00.

Udlejers trailer må ikke anvendes til andet end transport af den pågældende udlejningsgenstand.

Lejer er ansvarlig for skader opstået i forbindelse med lejers transport af det lejede, herunder for skade opstået i en af lejer bestilt transportørs varetægt.


Returnering
Det lejede skal tilbageleveres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt.

Er det lejede ikke rengjort, efterfaktureres lejer for et beløb svarende til den aftalte lejepris. Returbedømmelsen afgøres ene og alene af udlejer.

Hvis udlejer ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt, kan udlejer opkræve ekstra leje.

Såfremt det lejede ikke leveres tilbage til udlejer, er lejer forpligtiget til at erstatte dette til fuld nyværdi. For sent tilbageleverede lejegenstande krediteres alene i udlejers erstatningskrav inden for 10 dage fra den aftalte returneringsdato. Herefter er udlejer ikke forpligtet til at kreditere for lejers tilbagelevering.

Lejer har ikke tilbageholdelsesret i det lejede for noget krav, lejer måtte have på udlejer.


Reklamationer
Alt lejet udstyr leveres mangelfrit og i pæn og rengjort stand. Såfremt lejer ikke mener, at udstyret ved levering opfylder disse betingelser, skal lejer reklamere ved modtagelsen og senest inden ibrugtagning af det lejede.

Ved weekendleje skal udlejer have modtaget lejer reklamation senest fredag kl. 14.00, såfremt lejer fremsætter krav om efterlevering eller omlevering.

Hvis lejer ikke, inden brugen af det lejede, har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Reklamationer efter brugen af det lejede anerkendes ikke.

Lejer opfordres til at undersøge det lejede herunder foretage en optælling, idet indsigelser vedrørende antallet af genstande, som lejer har lejet, ikke anerkendes efter lejers brug.

I tilfælde af fejl eller mangler kan udlejer ikke gøres ansvarlig for et større beløb, end hvad der svarer til den aftalte leje.


Øvrige bestemmelser
Alle udlejningsartikler, som kræver godkendelse, er godkendt af Teknologisk Institut.

Returnerer lejer, ved tilbagelevering af det lejede, effekter som tilhører lejer eller dennes brugere, opbevarer udlejer dette på lager i 1 måned efter tilbagelevering. Effekterne kan afhentes på udlejers adresse. Fremsendelse til lejer sker efter fremsat ønske og mod betaling af porto og emballage. Evt. tvister mellem parter afgøres i udlejers retskreds.Særlige betingelser:

Stole
Stole returneres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt. Stole uden polstring rengøres på sæder for diverse pletter og benene tørres af. Stole med polstring rengøres på sæder for diverse pletter og benene tørres af. Udlejer sørger for rengøring af mindre rødvinspletter og lignende på stole med polstring.

Hvis polstringen er ødelagt, herunder som følge af brandmærker, madrester og lignende, kan udlejer opkræve lejer for et nyt betræk.

Afleverer lejer ikke stolene i rengjort stand, kan udlejer opkræve lejer et rengøringsgebyr på samtlige stole.

Bistrostolen, som er en udendørsstol, kan ikke forventes at være ren ved levering. Lejer må selv sørge for rengøring, hvis dette anses for nødvendigt.

Udlejer er ikke ansvarlig for skader, som brugen af stolene måtte have forårsaget på lejers gulve.


Borde
Borde leveres rengjorte på vogne. Bordene skal afleveres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt. Borde afvaskes efter endt leje. Er bordene ikke afvasket ved aflevering, kan udlejer pålægge lejer et rengøringsgebyr.


Lejers brug af borde
Fyrfadslys må ikke stå direkte på bordene. Det er forbudt at anvende klammer, tegnestifter, søm og lignende på bordene. Tape skal fjernes inden tilbagelevering. Ved brug af farvet bordpapir skal der lægges plastik mellem bordet og bordpapiret, så bordet ikke tager farve.

Bordene skal afleveres stablede på de leverede vogne. Bordene skal stables lige og må ikke stables længere frem end til forkanten på de leverede vogne. Lejer vil blive opkrævet ompakningsgebyr, hvis udlejer skal omstable bordene ved afhentningen.

Udlejer er ikke ansvarlig for skader, som bordene og brugen af bordene måtte have forårsaget på lejers gulve.


Service
Service leveres desinficeret ved 85 grader af udlejer.

Lejer skal optælle service før brug. Reklamation over manglende service skal ske til udlejer før brugen af servicen, også selvom eventuelt manglende genstande kan undværes. Lejer vil blive opkrævet for manglende service ved aflevering. Reklamation efter brug anerkendes ikke.

Servicen tilbage leveres skrabt af og glas tømt da opvask er inkl. i leje prisen. 
 
Servicen leveres tilbage i de medfølgende bakker og glas med skænkehullet opad. Det lejede service skal være pakket ned i de dertil hørende kasser/vogne inden afhentningen. Servicen skal ikke skylles af. 
 
 
Lysestager
Udlejer rengør lystestagerne dette er inkl. i lejeprisen.
Lysestager må kun rengøres i varmt rindende vand. Det er forbudt at bruge diverse svampe, skurebørster, knive osv. til rengøring af lysestagerne. Bærer lysestagerne ved aflevering præg af hårdhændet rengøring, vil lejer blive efterfaktureret for den fulde nyværdi.  
 
 
Popcornmaskine
Popcornmaskinen leveres rengjort.

Ved tilbagelevering skal popcornmaskinen, herunder skuffen under maskinen, tømmes for majs. Maskinen rengøres indvendigt og udvendigt med en opvredet klud. Glasset pudset udvendigt og indvendigt.

 
Slush-ice maskine
Det er kun tilladt at påfylde saftkoncentrat leveret af udlejer.

Blandingsforholdet skal overholdes, da en forkert blanding kan ødelægge maskinen. Lejer er erstatningsansvarlig for forkert brug af slushicemaskinen.

Der må ikke hældes Pernod i maskinen.

Maskinen må kun løftes under bunden og ikke i den klare beholder.


Softicemaskine
Softicemaskinen leveres rengjort, desinficeret og klar til brug.

Denne maskine bruger 380 volt og må ikke tilsluttes generatorstrøm. Maskinen vejer 200 kg.

Softicemaskinen må på grund af hygiejne ikke bruges i mere end 12 timer. Af samme hensyn må softicemaskinen ikke genstartes.

Maskinen skal under brugen konstant være under opsyn og må ikke forlades, hvis den er tændt og i brug. Maskinen må ikke køre uden indhold.

Maskinen er udstyret med hjul og kan køre på fliser. Maskinen leveres kun til steder den selv kan køres til. Dvs. at levering ikke vil ske ad trapper eller andre forhindringer. Lejer sørger selv for udlægning af fast, plant underlag, såfremt maskinen skal leveres i eksempelvis et telt på en græsplæne.

Softicemaskinen skal rengøres udvendigt af lejer inden udlejers afhentning.

Hidkaldes udlejer som følge af lejers forkerte brug eller fejlmontering af strøm til maskinen, opkræves lejer et gebyr svarende til 2 gange udlejers transportudgifter.

Såfremt lejer skal bruge softicemaskinen i mere end 12 timer, skal lejer leje en speciel softicemaskine.


Rodeotyr
Rodeotyren leveres af udlejer.

Lejer sørger for tilstrækkeligt personale til hjælp ved opstilling og nedtagning. Der må ikke være trapper og lignende, som kan forhindre kørsel til opstillingsstedet.

Rodeotyren kræver 380 V., 16 A. og CE stik. Generatorstrøm kan ikke bruges.

Rodeotyren må ikke udsættes for regn eller anden fugt og skal stå under tag. Udlejer kan ikke gøre ansvarlig for følgeskader på gulv ved opsætning, nedtagning eller ved brug af rodeotyren. Det påhviler lejer at sørge for afdækning af gulve.

Rodeotyren er synet og godkendt af Dansk Teknologisk Institut.


I tilfælde af leje uden fører
Lejer er forpligtiget til at sørge for voksent personale til betjening af rodeotyren.

Udlejer vil ved levering oplyse maksimum 2 personer om betjeningen af rodeotyren.

Rodeotyren må under ingen omstændigheder betjenes af børn eller gøres til en selvbetjent forlystelse.

Når rodeotyren ikke er i drift, skal alt el afbrydes, styrepulten tildækkes og luften skal tages ud af puden. Når rodeotyren ikke betjenes, skal den låses med den medfølgende hængelås. Puden, som omkranser rodeotyren, må ikke anvendes som hoppepude.

Det er lejers ansvar, at alle der benytter rodeotyren er over 12 år. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for skader på personer, som er under 12 år.

Det er ikke tilladt at sidde mere end 1 person på rodeotyren ad gangen. Lejer er forpligtiget til at sørge for, at der ved opslag gøres opmærksom på, at:

”Tyren benyttes på eget ansvar! Det ikke er tilladt at holde fast i rodeotyrens horn. Det er kun tilladt at sidde med front mod tyrens hoved, og der må ikke tages tøjlegreb på snoren, denne må kun holdes med en lukket hånd.”

Lejer er ansvarlig for sine kunders overholdelse af førnævnte retningslinier.


Hammerslag
Maskinen skal fastgøres til underlaget med de medfølgende pløkke.

Den medfølgende afspærring skal opsættes rundt om maskinen. Afspærringen skal have en radius på 2 meter til alle sider af maskinen. Afspærringen skal forhindre, at tilskuere kommer til skade i forbindelse med hammerslag.

Det er lejers ansvar, at afspærringen er korrekt opstillet.

Tårnet skal lægges ned, når maskinen ikke er i brug.

Det er ikke tilladt at slå med andet end den gummihammer, som leveres af udlejer.

Det er ikke tilladt, at mere end en person slår på maskinen samtidig.


Skydevogn
Lejer sørger selv for indhentelse af diverse tilladelser, der måtte være påkrævet i forbindelse med brugen af skydevognen.

Skydevognen har støtteben. Støttebenene må ikke bruges til opretning af vognen.

Vognen leveres tilbage rengjort.

Brugen af skydevognen:
Vognen skal altid være under opsyn.

Personen, som betjener vognen, skal være ædru og myndig.

Geværerne skal ofte efterses for eventuelle fejl eller mangler. Geværerne skal fjernes fra vognen, når denne lukker. Geværerne må således ikke befinde sig i vognen om natten.

Der medfølger 4 geværer og 10 magasiner af 12 skud. Det er ikke tilladt at ophænge skilte eller andet på de vægge, der skydes på. På denne væg må der kun ophænges kridt, blomster og diverse materialer, som bruges til dette formål.

Det er ikke tilladt i vognen at opstille møbler og lignende, som skytterne kan ramme.

Det er forbudt at sigte på andre, og der må kun skydes på væggen af metal. Den skydende skal skyde ligefrem, og der må ikke skydes skråt ind i vognen.


Scenetrailer
Lejer er ansvarlig for indhentelse af de nødvendige tilladelser til opstilling af scenetraileren.

Leveringsstedet skal være tilgængeligt med lastbil.

Underlaget skal være jævnt, fast og vandret.

Der må ikke flyttes med scenetraileren, når denne er opstillet af udlejer. Der må ikke afmonteres noget, som er opstillet af udlejer.

Ved udlejers afhentning af scenetraileren skal scenen være tømt og fejet. Jordslag på scenen skal aftørres.


Telt
Udlejer leverer og opstiller teltet. Alle telte er certificeret efter gældende lovgivning. 
Husk at læse ”tekniske forskrifter for forsamlingstelte over 50 kvadratmeter” link findes på www.festgaarden.dk
Der skal være fri adgang for lastbilen til at køre direkte til opstillingsstedet. Er der ikke fri adgang for lastbilen, pålægges et ekstra transportgebyr. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuel forsinkelse som følge heraf.

Lejer anviser stedet, hvor teltet skal stå. Er lejer ikke tilstede, opstilles teltet med placering i henhold til udlejers vurdering.
Pladsen skal være ryddet for diverse ting og være klar til opstilling af teltet. Således skal hundeefterladenskaber og lignende være fjernet før opstilling.

Teltet skal kunne fastgøres til underlaget med pløkke, så udlejer har ingen ansvar for evt. skader på strømførende kabler gas- vandledning, telefon, lyslederkabel eller andet der måtte være nedgravet. pløkker kan være op til 120 cm lange. Evt. reetablering af asfalt eller flisebelægning, græsarealer mv. påhviler alene lejer. Hvis der skal bruges betonklodser til fortøjning af teltet, bliver lejer faktureret særskilt herfor og lejer forpligter sig til at eftergå alle båndstrammer 2 gange om dagen og evt. stramme disse om nødvendig.
 
Teltet må ikke flyttes, og siderne må ikke tages af. Dørene skal være lukkede, når teltet forlades.

Teltet leveres med halvdelen som vinduer og halvdelen som hvide sider. Ekstra vinduer kan lejes. Der må ikke grilles eller laves mad i teltet. Specielle telte kan lejes til dette formål. Tape og andet, der kan klistre, må ikke påsættes teltdugen.

Flag og andet papir, som kan smitte af, må ikke hænges, så det rører ved teltdugen. Der må ikke anvendes åben ild eller fyrværkeri i eller i nærheden af teltet. Elpære og anden varmekilde må ikke røre ved telt dugen.

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for skade på ting, som måtte stå i eller omkring teltet ved nedtagning.

Hvis udlejer skal bærer teltdele igennem hus, garage og lignende. er udlejer ikke ansvarlig for evt. skrammer og skader på ejendom og inventar.
 
Gulve
Underlaget skal være jævnt og plant. Underlaget opklodses ikke af udlejer og følger derfor underlaget. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig for kvaliteten af det færdiglagte gulv.

Gulvet kan ikke forventes at være rent ved levering. Lejer må selv sørge for rengøring af gulvet før brug, hvis dette anses for nødvendigt. Alle gulve er udført i grå plast. Gulve må ikke skilles ad i de samlede sektioner. 
 
 
Golfsimulator
Golfsimulatoren opstilles af udlejer. Kabinen skal stå indenfor. Efter særskilt aftale kan opstillingen ske i det fri.

Det er ikke tilladt at være mere end en person i kabinen, når der skydes. Det er kun tilladt at skyde ind i kabinen på det hvide lærred.

Det er ikke tilladt at ændre i computerens indstillinger.

Strømmen må under ingen omstædigheder afbrydes, mens projektoren er i brug. Projektoren skal lukkes ned korrekt. Udlejer kan opkræve et beløb på kr. 4.500,00 svarende til prisen for en ny pære, hvis projektoren ikke lukkes korrekt eller strømmen afbrydes.

Tape og andet, der kan klistre, må ikke påsættes teltdugen.


Fald-i-vand-maskine
Maskinen skal konstant holdes under opsyn af en myndig og ædru person.

Tønden skal fyldes helt med vand. Det er kun tilladt at hælde vand i beholderen.

Det er ikke tilladt at stå på vippen eller sidde med ryggen til skytten. Det er ikke tilladt at sidde mere end én person på vippen.

Hvis maskinen ikke er i brug, skal den medfølgende skærm hænges på trappen, for at undgå at børn kravler op i maskinen. Alternativt skal tønden tømmes for vand.


Appelsinpresser
Appelsinpresseren leveres rengjort klar til brug.

Lejer skal rengøre maskinen efter endt brug. Rengøringen skal ske samme dag, som maskinen tages ud af drift og inden for 12 timer før første ibrugtagning. Til rengøring må kun bruges varmt vand. Der må ikke anvendes skuresvampe og andet rengøringsmateriale, som ridser eller ødelægger maskinen. Delene må ikke rengøres i opvaskemaskinen. Maskinen må kun transporteres stående.


Sumobrydning
Det er kun tilladt at kæmpe på den medfølgende måtte. Kommer kæmperne udenfor dette område, skal kampen straks indstilles.

Det er ikke tilladt at hive i dragternes bælter.

Fodtøj, skarpe genstande og andet, som kan beskadige måtten eller dragterne, er ikke tilladt på måtten.


Pølsevogn
Vognen leveres af udlejer. Det er ikke tilladt at flytte vognen, når denne er leveret.

Vognen skal stå vandret og kan kun køre på fast underlag. Vognen leveres ikke til opstilling på græs, grus eller jord. Udlejer forbeholder sig ret til at nægte levering uden omkostninger herfor, hvis leveringen afvises på grund af manglende fast underlag. Lejer frigøres ikke for sin forpligtigelse i henhold til lejekontrakten, hvis levering nægtes på foranstående grundlag.

Lejer anviser et sted for opstilling. Er lejer ikke til stede ved levering, opstiller udlejer vognen efter bedste overbevisning.

Når vognen forlades, skal gasregulatoren afmonteres fra gasflasken.


Hoppeborg
Borgen skal fastgøres til underlaget med de medfølgende pløkke.

Borgen må ikke stå ude i regnvejr. I tilfælde af regnvejr skal hoppeborgen foldes sammen og afdækkes. Lejer kan opkræves et gebyr for tørring af borgen.

Hvis lejer har borgen i mere end 12 timer, skal borgen pakkes sammen om aftenen og afdækkes indtil nattens udløb. Den medfølgende blæser skal opbevares inden døre.

Forlængerledning, som bruges til blæseren, skal være jordledning og have en minimumstykkelse på 1,5 kvadratcentimeter.

Hoppeborgen leveres på en trailer. Lejer er ansvarlig for enhver hændelig skade på denne trailer. Lejer kan dog ikke opkræves mere end selvrisikoen på kr. 5.000,00.

Det er kun tilladt for børn op til 12 år at benytte hoppeborgen. Hoppeborgen må ikke benyttes af mere end 8 personer ad gangen.

Det er ikke tilladt at sidde på den forreste pude (den første meter lige inden man går ind i borgen). Det er forbudt at kravle på siderne. Fodtøj og andet skarpt må ikke medbringes i hoppeborgen.

Hoppeborgen skal være under opsyn af en myndig og ædru person.